เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

หน้า ::1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีธนาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอายัด
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/452วันที่ : 25 มีนาคม 2542
32.
 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิบัตรภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.314วันที่ : 2 มีนาคม 2542
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.350วันที่ : 10 มีนาคม 2542
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาเช่าซื้อมีการโอนหนี้โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.397วันที่ : 18 มีนาคม 2542
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02099วันที่ : 4 มีนาคม 2542
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02157วันที่ : 8 มีนาคม 2542
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02158วันที่ : 8 มีนาคม 2542
38.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายฝากและไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02161วันที่ : 8 มีนาคม 2542
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินเพิ่มในการยื่น ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02162วันที่ : 8 มีนาคม 2542
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02174วันที่ : 8 มีนาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020