เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
41.
 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายบัตรแลกรับบริการล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02289วันที่ : 11 มีนาคม 2542
42.
 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02304วันที่ : 12 มีนาคม 2542
43.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายและการนำเข้าหนังสือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02427วันที่ : 17 มีนาคม 2542
44.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีชำระค่าสินค้าหรือค่าจ้างทำของด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02607วันที่ : 23 มีนาคม 2542
45.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าน้ำกลั่นเพื่อผสมวัคซีนสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02615วันที่ : 23 มีนาคม 2542
46.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเหตุจำเป็นที่ไม่นำใบกำกับภาษีไปหักในเดือนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02619วันที่ : 23 มีนาคม 2542
47.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริจาคสีหมดอายุการใช้งานให้กับทางราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02730วันที่ : 25 มีนาคม 2542
48.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินชดเชยเงินลงทุน
         สถานีบริการน้ำมันประเด็น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02731วันที่ : 25 มีนาคม 2542
49.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณค่าเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02942วันที่ : 30 มีนาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020