เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนบุตรที่เกิดจากคู่สมรสใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.02)/1022วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับรู้รายได้และการคำนวณรายรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.02)/1062วันที่ : 27 มิถุนายน 2543
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในการบันทึกต้นทุน และเจ้าหนี้ค่าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.02)/931วันที่ : 6 มิถุนายน 2543
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบริการขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.02)/940 วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/906วันที่ : 1 มิถุนายน 2543
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/911วันที่ : 1 มิถุนายน 2543
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ
         ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/942วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/976วันที่ : 13 มิถุนายน 2543
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายกล้าไม้ ปุ๋ยหมัก และบริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/พ.1041วันที่ : 26 มิถุนายน 2543
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายลิฟท์ และบันไดเลื่อนพร้อมติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.05)/พ.105วันที่ : 26 มิถุนายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020