เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
21.
เรื่อง : อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5046วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5047วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
23.
เรื่อง : ขอทำความตกลงยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
         ให้แก่เทศบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5108วันที่ : 21 มิถุนายน 2543
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายถังเก็บบ่มสุรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5111วันที่ : 22 มิถุนายน 2543
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5184 วันที่ : 23 มิถุนายน 2543
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีของ “กองทุนพิเศษเกี่ยวกับการป้องปราม
         การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5185วันที่ : 23 มิถุนายน 2543
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5186วันที่ : 23 มิถุนายน 2543
28.
เรื่อง : การยกเว้นภาษี กรณีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5216วันที่ : 26 มิถุนายน 2543
29.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5334วันที่ : 29 มิถุนายน 2543
30.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายฝากที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.01)/921วันที่ : 5 มิถุนายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020