เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
51.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายกิจการองค์การแก้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4655วันที่ : 8 มิถุนายน 2543
52.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายผลิตภัณฑ์อาหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4701วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
53.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีชำระค่าบริการตามโครงการเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่าย
         ภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4702วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
54.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการชำระภาษีด้วยเงินกู้โครงการความ
         ช่วยเหลือในการจัดการ ด้านเศรษฐกิจของธนาคารโลก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4706วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
55.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4711วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
56.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีซื้อย้อนหลัง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4712วันที่ : 26 มิถุนายน 2543
57.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายกรดไขมันดิบของพืช
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4893วันที่ : 16 มิถุนายน 2543
58.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอออกหนังสือรับรองในอัตราร้อยละ 0
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5043วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
59.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5044วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
60.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการพิมพ์แก้ไขรายการเลขที่รหัสสาขาหน้าเลขที่ของใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5045วันที่ : 19 มิถุนายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020