เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
41.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/1025วันที่ : 19 มิถุนายน 2543
42.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/903วันที่ : 1 มิถุนายน 2543
43.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/979วันที่ : 13 มิถุนายน 2543
44.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.941 วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
45.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการแสดงราคาสินค้ากับจำนวน
         ภาษีในใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/พ.1043วันที่ : 26 มิถุนายน 2543
46.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/พ.1046วันที่ : 26 มิถุนายน 2543
47.
เรื่อง : ภาษีกรณีภาษีซื้อค่าเช่ารถยนต์นั่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.11)/พ.1036วันที่ : 26 มิถุนายน 2543
48.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4500วันที่ : 5 มิถุนายน 2543
49.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4559วันที่ : 6 มิถุนายน 2543
50.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีโอนสิทธิตามประทานบัตร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4624วันที่ : 7 มิถุนายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020