เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
11.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4698วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยืมหรือโอนกรรมสิทธิ์น้ำตาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4703วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จาก
         การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4704วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
         และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4705วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณียกเว้นภาษีให้บริษัทที่เสียภาษีในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4707 วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
16.
เรื่อง : ภาษีการค้าและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอายุความในการออกหมายเรียกและประเมิน
         ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอายุความการขอคืนภาษีการค้าที่ไม่มีหน้าที่ต้องชำระ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4892วันที่ : 16 มิถุนายน 2543
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีลดราคาสินค้าให้กับบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4895วันที่ : 16 มิถุนายน 2543
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4896วันที่ : 16 มิถุนายน 2543
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างจัดแสงไฟให้กองถ่ายภาพยนตร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4897วันที่ : 16 มิถุนายน 2543
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์ กรณีการนำเงินบำเหน็จไปชำระหนี้และ
         การปิดแสตมป์บริบูรณ์สำหรับตราสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4904 วันที่ : 16 มิถุนายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020