เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลขาดทุนจากเงินลงทุนมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5694 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : 0706/5707 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับเงินรางวัลจากสลากออมสิน และสลาก ธ.ก.ส.
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5713 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทนายความให้บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5743 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประโยชน์เพิ่มของพนักงานจากเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5745 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินจากการขายสิทธิการเช่าตึกแถว
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5751 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5764 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้ที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5766 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5767 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5768 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020