เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6
51.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีสัญญาจ้างขนส่งเอกสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6030 วันที่ : 20 มิถุนายน 2550
52.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและไม้รวก ไม่ไผ่ ไม้สน (ไม้โคนซอ)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6102 วันที่ : 21 มิถุนายน 2550
53.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออกใบรับเงินหรือใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6324 วันที่ : 27 มิถุนายน 2550
54.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าที่มีการส่งมอบนอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6331 วันที่ : 27 มิถุนายน 2550
55.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจองห้องพักในต่างประเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6384 วันที่ : 29 มิถุนายน 2550
56.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบกำกับภาษีจากการจำหน่ายบัตรอัตโนมัต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6370 วันที่ : 28 มิถุนายน 2550
57.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/1990 วันที่ : 28 มิถุนายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020