เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบก่อสร้างระบบชลประทาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5770 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรายได้จากการขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5771 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอยกเว้นเงินเพิ่มและค่าปรับ ราย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5772 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประโยชน์เพิ่มจากการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5820 วันที่ : 13 มิถุนายน 2550
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบและค่าบริการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5821 วันที่ : 13 มิถุนายน 2550
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินสนับสนุนจัดงานปีใหม่ให้แก่บริษัทลูกค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5823 วันที่ : 13 มิถุนายน 2550
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเฉลี่ยสัดส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยในเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5902 วันที่ : 14 มิถุนายน 2550
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6013 วันที่ : 19 มิถุนายน 2550
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6104 วันที่ : 28 มิถุนายน 2550
40.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์ กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6106 วันที่ : 21 มิถุนายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020