เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6
11.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5610 วันที่ : 6 มิถุนายน 2550
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5614 วันที่ : 7 มิถุนายน 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5615 วันที่ : 7 มิถุนายน 2550
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5616 วันที่ : 7 มิถุนายน 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์ กรณีโอนที่ดินกลับคืนกองมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5683 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5685 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5686 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5687 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักรายจ่ายเหมาตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5691 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5692 วันที่ : 8 มิถุนายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020