เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6
41.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6219 วันที่ : 26 มิถุนายน 2550
42.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับชำระดอกเบี้ยจากการชำระหนี้เกินกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6225 วันที่ : 26 มิถุนายน 2550
43.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6325 วันที่ : 27 มิถุนายน 2550
44.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6227 วันที่ : 26 มิถุนายน 2550
45.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและการจำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6364 วันที่ : 28 มิถุนายน 2550
46.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6356 วันที่ : 28 มิถุนายน 2550
47.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการบริหารคลังสินค้าและขนส่งสินค้าภายในประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.5562 วันที่ : 5 มิถุนายน 2550
48.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5611 วันที่ : 6 มิถุนายน 2550
49.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5744 วันที่ : 11 มิถุนายน 2550
50.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้จด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสำคัญผิด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5848 วันที่ : 14 มิถุนายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020