เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าอากรในการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9125 วันที่ : 10 กันยายน 2550
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้ส่วนลดลูกค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9128 วันที่ : 10 กันยายน 2550
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9129 วันที่ : 10 กันยายน 2550
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการจำหน่ายพระเพื่อเป็นที่ระลึกในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9130 วันที่ : 10 กันยายน 2550
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9199 วันที่ : 12 กันยายน 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณที่จ่ายกรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานของพนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9215 วันที่ : 12 กันยายน 2550
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9234 วันที่ : 12 กันยายน 2550
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินตามระเบียบและตามมติที่ประชุมของบริษัท
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9235 วันที่ : 12 กันยายน 2550
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าสินค้าและบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9263 วันที่ : 13 กันยายน 2550
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศส่งเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่สาขาในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9285 วันที่ : 13 กันยายน 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020