เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินค่าตอบแทนจากการให้เช่าอาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9360 วันที่ : 17 กันยายน 2550
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเช่าซื้อเครื่องจักรจากบริษัทในเครือเดียวกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9362 วันที่ : 17 กันยายน 2550
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการหักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9402 วันที่ : 17 กันยายน 2550
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการขอให้ผู้บริจาคเงินให้กับกองทุนยุติธรรมพ.ศ.2549 สามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9404 วันที่ : 17 กันยายน 2550
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคิดราคายุติธรรมในการจำหน่ายเงินลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9409 วันที่ : 17 กันยายน 2550
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9433 วันที่ : 10 กันยายน 2550
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9434 วันที่ : 18 กันยายน 2550
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการโอนเงินต่างประเทศให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9435 วันที่ : 18 กันยายน 2550
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างที่ทำการใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9453 วันที่ : 19 กันยายน 2550
40.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9454 วันที่ : 19 กันยายน 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020