เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9047 วันที่ : 6 กันยายน 2550
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเครดิตภาษีซื้อของค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9052 วันที่ : 6 กันยายน 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9053 วันที่ : 6 กันยายน 2550
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9054 วันที่ : 6 กันยายน 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีบริษัทต่างประเทศขายสินค้าเป็นการชั่วคราวในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9084 วันที่ : 7 กันยายน 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าอากรในการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9085 วันที่ : 7 กันยายน 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรายได้จากการให้บริการป้ายโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9088 วันที่ : 7 กันยายน 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมและการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9090 วันที่ : 7 กันยายน 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9095 วันที่ : 7 กันยายน 2550
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และอากรแสตมป์กรณีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9124 วันที่ : 10 กันยายน 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020