เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
41.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9455 วันที่ : 19 กันยายน 2550
42.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9461 วันที่ : 20 กันยายน 2550
43.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9564 วันที่ : 24 กันยายน 2550
44.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายที่ดินของโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9636 วันที่ : 25 กันยายน 2550
45.
เรื่อง : ภาษีอากร กรณีการโอนกิจการทั้งหมด ตามมาตรา 74(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9849 วันที่ : 27 กันยายน 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020