เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3065 วันที่ : 6 มิถุนายน 2551
22.
เรื่อง : การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3066 วันที่ : 6 มิถุนายน 2551
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3133 วันที่ : 9 มิถุนายน 2551
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณเครดิตภาษีจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3142 วันที่ : 10 มิถุนายน 2551
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3143 วันที่ : 10 มิถุนายน 2551
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรับโอนอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาลพิพากษาตามยอม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3157 วันที่ : 11 มิถุนายน 2551
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งมีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3214 วันที่ : 12 มิถุนายน 2551
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับตรวจสอบบัญชีในนามบุคคลธรรมดา และในนามคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3294 วันที่ : 16 มิถุนายน 2551
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่งพนักงานเข้ารับการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3297 วันที่ : 16 มิถุนายน 2551
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3314 วันที่ : 17 มิถุนายน 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020