เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3315 วันที่ : 17 มิถุนายน 2551
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเดียวกันที่บรรยายส่วนไว้ชัดแจ้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3316 วันที่ : 17 มิถุนายน 2551
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้สำหรับการฝากขายในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3341 วันที่ : 17 มิถุนายน 2551
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน และคณะกรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3384 วันที่ : 19 มิถุนายน 2551
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3397 วันที่ : 19 มิถุนายน 2551
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3417 วันที่ : 9 มิถุนายน 2551
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายดอกเบี้ยให้พนักงานออมสิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3437 วันที่ : 20 มิถุนายน 2551
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3440 วันที่ : 20 มิถุนายน 2551
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชดเชยสินค้าที่ได้รับความเสียหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3451 วันที่ : 20 มิถุนายน 2551
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และส่งผลการบริการไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3470 วันที่ : 23 มิถุนายน 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020