เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9159
วันที่: 12 ตุลาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารสำนักงาน และภาษีซื้อในการก่อสร้างอาคาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (2) มาตรา 82/3 มาตรา 86 และมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่า และก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อใช้แทนที่สำนักงานแห่งเดิมซึ่งคับแคบ ไม่สะดวกในการติดต่อกับลูกค้าและผู้มาติดต่อ โดยสัญญาเช่ามีอายุการเช่า 20 ปี และมีข้อกำหนดว่า เมื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเสร็จแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในอาคารตกเป็นของผู้ให้เช่าเมื่อครบอายุการเช่า และบริษัทฯ มีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้อีกครั้งละ 10 ปี โดยปีที่ 1 - 10 ไม่คิดค่าเช่า ปีที่ 11 - 20 คิดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ถ้าต่อสัญญาเช่าอีกครั้ง ยังไม่ได้กำหนดอัตราค่าเช่า อาคารมีมูลค่า 2,400,000 บาท บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
          1. มูลค่าอาคาร 2,400,000 บาท ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทสิทธิที่ได้มาเพื่อสิทธิในการเช่า บริษัทฯ ตัดเป็นค่าใช้จ่ายรายปีตามอายุการเช่า 10 ปีแรก ถูกต้องหรือไม่
          2. ภาษีซื้อในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บริษัทฯ นำมาหักออกจากภาษีขายได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           1 กรณีบริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่า และก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อใช้แทนที่สำนักงานแห่งเดิม โดยกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของบริษัทฯ อยู่ตลอดระยะเวลาการให้เช่า และกรรมสิทธิ์ในอาคารจะตกเป็นของผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดอายุการเช่า 20 ปี ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนประเภทอาคารถาวร ไม่เข้าลักษณะเป็นต้นทุนเพื่อการได้มา ซึ่งสิทธิการเช่า บริษัทฯ มีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
          2. กรณีบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีที่มีรายการถูกต้องและครบถ้วนจากการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากผู้ประกอบการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี และหากบริษัทฯ ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/3 มาตรา 86 และมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38322

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020