เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./9059
วันที่: 11 ตุลาคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินประมูลคลื่นความถี่
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) กำหนดให้ผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องดำเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ โดยเงินที่ได้จากการประมูลเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน สำนักงานฯ จึงขอหารือ ดังนี้
          1. กรณีผู้ชนะการประมูลชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดให้แก่สำนักงานฯ สำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินประมูลดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร
          2. หากจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 1. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระตามจำนวนเงินประมูลของแต่ละงวดที่กำหนดหรือชำระทั้งหมดตามราคาการประมูลสูงสุดในคราวเดียว
แนววินิจฉัย           กรณีตาม 1. และ 2. เนื่องจากสำนักงานฯ เป็นผู้ให้ใช้คลื่นความถี่ การให้ใช้ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เงินประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระให้แก่สำนักงานฯ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ เว้นแต่จะได้ออกใบกำกับภาษีหรือได้ใช้บริการโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38307

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020