เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9408
วันที่: 25 ตุลาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดตั้ง การแจ้งย้าย การยกเลิก และการยื่นคำร้องขอคืนภาษีของสมาคม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 และมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. ร้องเรียนสำนักงานฯ ว่า ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ ที่ทำการปกครองอำเภอ ข. และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฯ (สท.) ได้วินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับ การจัดตั้ง การแจ้งย้าย การยกเลิก และการยื่นคำร้องขอคืนภาษีของสมาคมขัดแย้งกัน โดยที่ทำการปกครองจังหวัดฯ และ สท. มีความเห็นว่า สมาคมฯ หยุดดำเนินการติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป ยังไม่ถูกยกเลิกโดยผลของกฎหมาย แต่ที่ทำการปกครองมีความเห็นว่า สมาคมฯ ถูกยกเลิกโดยผลของกฎหมายแล้ว กรมการปกครองจึงได้หารือกรมสรรพากร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
          1. กรณีที่สมาคมฯ ได้เลิกกันโดยผลของกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งการเลิกให้กรมสรรพากรทราบ จึงถูกเรียกเก็บภาษีเงินได้ตลอดมา ตั้งแต่ปีภาษีที่สมาคมฯ เลิกกันจนถึงปัจจุบันสมาคมฯ มีสิทธิเรียกคืนภาษีดังกล่าวได้หรือไม่
          2. กรณีที่สมาคมฯ ได้ย้ายสำนักงานจากอำเภอ ข. ไปยังอำเภอ ค. ในระหว่างปีภาษี สมาคมฯ จะต้องยื่นแบบชำระภาษีเงินได้ ณ ที่ใด
แนววินิจฉัย           1. กรณีที่สมาคมฯ หยุดดำเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมฯ ออกจากทะเบียนได้ โดยนายทะเบียนต้องแจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลไปยังสมาคมฯ โดยมิชักช้า และประกาศการเลิกสมาคมฯ ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 102(3) และมาตรา 103 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          2. เนื่องจากตามข้อเท็จจริงข้างต้น ไม่ปรากฏว่านายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนชื่อสมาคมฯ ออกจากทะเบียน และไม่มีการประกาศการเลิกสมาคมฯ ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือได้ว่าสมาคมฯ ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีที่สมาคมฯ มีรายได้จากการให้บริการสนุกเกอร์ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร สมาคมฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย ตาม (จ) ของ (2) แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535 และมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 55 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร ฉะนั้น การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 55 ของสมาคมฯ จึงชอบแล้ว กรณีดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณาการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของสมาคมฯ แต่อย่างใด
          3. กรณีที่สมาคมฯ ย้ายสำนักงานซึ่งเป็นสถานประกอบการจากอำเภอ ข. ไปยังอำเภอ ค. สมาคมฯ ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร และยื่นคำร้องขอแก้ไขเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขตู้: 75/38330

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020