เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.9194
วันที่: 15 ตุลาคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ฯ ได้เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่เป็นศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน สถานฝึกอบรม สถานสันทนาการ โรงแรมและอาคารพักอาศัยเพื่อให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ ต้องยอมให้กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นของสำนักงานทรัพย์สินฯ ผู้ให้เช่า สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้ลงมือทำการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แต่มีความประสงค์จะโอนสิทธิการเช่าให้กับบริษัทผู้รับโอนรายหนึ่ง จึงขอหารือว่า การโอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว ถือเป็นการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ได้เช่าอสังหาริมทรัพย์จากสำนักงานฯ หากบริษัทฯ ได้ใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและต่อมาได้โอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลอื่น รายรับจากการโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 75/38324

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020