เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8141
วันที่: 16 กันยายน 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับใบลดหนี้จากการซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8) มาตรา 79(4) มาตรา 82/3 มาตรา 65 ตรี (13) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)ฯ
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทเสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพ โดยสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งบริษัทแม่จะส่งสินค้าเข้ามา และมีการดำเนินพิธีการศุลกากร เพื่อนำสินค้าส่งมายังบริษัทฯ ปรากฏว่ามีสินค้าบางส่วนชำรุดบกพร่อง เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้านั้นได้ตามปกติ บริษัทฯ จะส่งสินค้าที่ชำรุดบกพร่องกลับไปยังประเทศเดนมาร์ก โดยบริษัทแม่จะส่งสินค้าใหม่ทดแทน หรือบริษัทแม่อาจส่งใบลดหนี้พร้อมระบุในใบลดหนี้ว่าไม่ต้องส่งคืนสินค้า บริษัทฯ ขอหารือว่า
               1. สินค้าชำรุดที่ไม่ได้ส่งคืนให้บริษัทแม่ในต่างประเทศ ถือว่าไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ ใช่หรือไม่
               2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนถือว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ใช่หรือไม่
               3. กรณีตามข้อ 2. หากค่าใช้จ่ายในการส่งคืนไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทแม่ในประเทศเดนมาร์กหรือไม่
               4. สินค้าที่ชำรุดสามารถตัดออกจากระบบทันทีที่ได้รับใบลดหนี้หรือไม่
               5. หากสินค้าชำรุดดังกล่าวไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะนำไปแจกหรือแถมให้ลูกค้าเป็นสินค้าตัวอย่างโดยไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. กรณีตามข้อ 1. ข้อ 4. และข้อ 5. บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศและสินค้าดังกล่าวเกิดความชำรุดบกพร่อง เมื่อบริษัทฯ ไม่ได้ส่งสินค้าดังกล่าวคืน สินค้านั้นจึงยังคงเป็นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ นำสินค้าที่ชำรุดดังกล่าวไปแจกหรือแถมให้ลูกค้า ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่เป็นกรณีการแจกสินค้าตัวอย่าง หรือการแถมสินค้าพร้อมกับการขายโดยมูลค่าของสินค้าที่แถมไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขาย บริษัทฯ ไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แจกหรือแถมนั้นมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (1) และ (2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 และเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบลดหนี้ทางการค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ บริษัทฯ มีสิทธิบันทึกตัดรายการสินค้าที่ชำรุดบกพร่องดังกล่าวออก จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
          2. กรณีตามข้อ 2. และข้อ 3. บริษัทฯ ได้ส่งคืนสินค้าและต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ในการส่งคืนสินค้า และต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ ได้จ่ายไปจริง ย่อมถือเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ บริษัทฯ มีสิทธินำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38742

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020