เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8249
วันที่: 18 กันยายน 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้อหารือ           บริษัทฯ ขอใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีการเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ซึ่งพิมพ์เพิ่มเติมด้วยคอมพิวเตอร์ให้หมดก่อน และจะได้สั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีใหม่ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักต่อไป
แนววินิจฉัย           ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เลขประจำตัว 10 หลัก ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไป หรือแก้ไขเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก) พร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขหรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยยังไม่มีนโยบายที่จะขยายระยะเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ออกไปแต่อย่างใด จึงขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 76/38746

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020