เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7808
วันที่: 3 กันยายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามโครงการบ้านหลังแรก
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554
ข้อหารือ           ส. จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านหลังแรกของรัฐบาล โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
          1. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ส. และคู่สมรส ได้ร่วมกันกู้ยืมเงินจากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร กรุงเทพฯ) เพื่อซื้อที่ดินเปล่า และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548
          2. ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ส. ได้ร่วมกับนาง จ. และนาย ธ. ทำสัญญาสินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนทรัพย์สินภายใต้หลัก บัย อัลอีนะฮ์ กับธนาคาร อิสลามฯ เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ โดยโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของนาง จ. เพียงผู้เดียว ซึ่งต่อมาได้นำไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคาร ทหารไทยฯ โดย ส. ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ดังกล่าว แต่ที่ต้องมีชื่อ ส. เป็นผู้กู้ร่วม (ลูกหนี้ร่วม) เพื่อให้ธนาคารเห็นว่ามีหลักประกันการชำระหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เคยนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของการเป็นลูกหนี้ร่วมดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษี
          กรณีดังกล่าวถือว่า ส. เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือไม่ หาก ส. จะซื้ออาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ส. จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณี ส. ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร กรุงเทพฯ เพื่อซื้อที่ดินเปล่า และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 และทำสัญญาสินเชื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารร่วมกับลูกหนี้รายอื่น กับธนาคาร อิสลามฯ โดยมิได้มีชื่อ ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ฯ ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และได้นำไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคาร ทหารไทยฯ ซึ่งในการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ ส. ไม่เคยนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดังกล่าวถือว่า ส. ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน และเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย ตามมาตรา 4(3) และ (5) และ (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 แต่อย่างไรก็ตาม การที่ส. จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ส. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
          1. ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว
          2. ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกภายใน 5 ปีภาษีนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และต้องใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องกัน โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี
          3. ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
          4. ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
          5. ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
          6. ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
          ทั้งนี้ วิธีการและเงื่อนไขให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
เลขตู้: 76/38733

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020