เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8010
วันที่: 4 กันยายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในเครือ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในเครือ สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
          บริษัทฯ ได้ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน และคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงของบริษัทฯ ทั้งเงินกู้ที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และแหล่งเงินกู้จากภายนอก จึงขอหารือว่า
          1. กรณีบริษัทฯ นำเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ มาให้บริษัทในเครือกู้ยืม บริษัทฯ สามารถคิดดอกเบี้ยกับบริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ แทนที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ (MLR) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะถือว่าถูกต้องและมีเหตุสมควรใช่หรือไม่
          2. กรณีบริษัทฯ กู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมารวมกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทในเครือกู้ยืม บริษัทฯ สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยเป็น 2 ส่วน คือถ้าเป็นเงินที่มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ ส่วนเงินที่มาจากแหล่งเงินกู้ภายนอกคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับที่บริษัทกู้มาจากธนาคารพาณิชย์ ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ใช่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
          3. กรณีบริษัทฯ กู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมารวมกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทในเครือกู้ยืม และบริษัทฯ ไม่สามารถแยกแหล่งเงินทุนได้ว่ามาจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินกู้ยืมภายนอก บริษัทฯ สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ กู้มาจากธนาคารพาณิชย์ ถือว่ามีเหตุอันสมควรในการคิดดอกเบี้ยใช่หรือไม่ หากไม่ใช่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย           1. กรณีบริษัทฯ ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน บริษัทฯ ต้องคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกันแต่ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น
               (1.1) กรณีบริษัทฯ นำเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ มาให้บริษัทในเครือกู้ยืม บริษัทฯ สามารถคิดดอกเบี้ยกับบริษัทในเครือในอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
               (1.2) กรณีบริษัทฯ กู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมาให้บริษัทในเครือกู้ยืม บริษัทฯ สามารถคิดดอกเบี้ยกับบริษัทในเครือในอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเวลาที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมา
          2. กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถแยกแหล่งเงินทุนได้ว่ามาจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนภายนอก บริษัทฯ ต้องคิดดอกเบี้ยกับบริษัทในเครือในอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเวลาที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมา
          อนึ่ง หากบริษัทฯ ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยตามราคาตลาดได้ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38740

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020