เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/298
วันที่: 11 มกราคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านการบริหารการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าในเขตปลอดอากร
ข้อกฎหมาย : -
ข้อหารือ           1. การดำเนินการของบริษัท ก
               1.1 บริษัท ก จ้างบริษัท ข ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงงานรับจ้างผลิตกล้องดิจิตอลให้ผลิตกล้องสำเร็จรูป แล้วส่งออกเข้าไปเก็บใน Free Zone Warehouse ของบริษัทฯ
               1.2 บริษัท ก สั่งกล่องใช้บรรจุกล้องจากโรงงานในประเทศไทย แล้วส่งเข้าไปเก็บในFree Zone Warehouse ของบริษัทฯ
               1.3 บริษัท ก ซื้อตัวชาร์ต คู่มือการใช้กล้องจากประเทศจีน แล้วนำเข้ามาเก็บในFree Zone Warehouse ของบริษัทฯ
          2. การดำเนินการของบริษัทฯ
               2.1 บริษัทฯ ให้บริการเก็บสินค้าทั้งหมดของบริษัท ก
               2.2 ทำการนำสินค้าทั้งหมด คือ กล้อง ตัวชาร์ต คู่มือการใช้ใส่ในกล่องเดียวกันแล้วส่งออกจากคลังสินค้าฯ ของบริษัทฯ ส่งให้แก่ลูกค้าของบริษัท ก ตามคำสั่งของบริษัท ก
               2.3 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่ง และพิธีการศุลกากรเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาย กำไรจากการขายและให้บริการจากกิจกรรมต้องห้ามตามแนวคำวินิจฉัยฉบับที่ 2/2526เรื่อง ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่19 สิงหาคม พ.ศ. 2526 เรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น
          บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
          1. สินค้าบรรจุเรียบร้อยแล้วส่งขายจาก Free Zone Warehouse มาขายในประเทศโดยลูกค้าของบริษัท ก เป็นผู้ทำพิธีการนำเข้าและชำระภาษีในการนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตนเองถือว่าบริษัทฯ เป็นตัวแทนของบริษัท ก หรือไม่ บริษัท ก ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับรายได้จากการขายสินค้าดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
          2. สินค้าที่บรรจุเรียบร้อยแล้วส่งขายจาก Free Zone Warehouse ไปต่างประเทศ ถือว่าบริษัทฯ เป็นตัวแทนของบริษัท ก หรือไม่ และบริษัท ก ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับรายได้จากการขายสินค้าดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
          3. บริษัทฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้ตาม 1 และ 2 หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           ตามข้อเท็จจริงข้างต้น ปัญหาที่บริษัทฯ หารือดังกล่าว มีลักษณะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจากข้อเท็จจริงที่สมมุติขึ้น จึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาตอบให้ทราบได้แต่อย่างใดตามข้อ 3.1.5 ของแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ กม. 1/2550 เรื่อง การตอบข้อหารือปัญหากฎหมายภาษีอากร ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 ประกอบกับสำนักกฎหมายได้มีบันทึกลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึง สภ. เรื่อง ขอเอกสารและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของบริษัทฯ แต่ สภ. มิได้ส่งเอกสารและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด จึงยุติการตอบข้อหารือดังกล่าว
เลขตู้: 76/38426

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020