เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/306
วันที่: 11 มกราคม 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติหลักเกณฑ์การเฉลี่ยภาษีซื้อ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า
          1. บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าบริการส่วนกลาง
          2. บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท เป็นเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา โดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก เพื่อลดภาระในการจัดทำบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราส่วนการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และในส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งมีผลกระทบต่อการเฉลี่ยภาษีซื้อนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระไม่มากนัก
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทฯ มีภาษีซื้อที่เกิดจากการประกอบกิจการทั้งสองประเภทโดยไม่สามารถแยกได้โดยชัดแจ้งว่า เป็นภาษีซื้อของกิจการประเภทใด บริษัทฯ จึงได้เฉลี่ยภาษีซื้อดังกล่าว ตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยใช้วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท และทำการปรับปรุงภาษีซื้อดังกล่าวตามแบบ ภ.พ.30.2 ในเดือนภาษีถัดจากเดือนสุดท้ายของปี ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นภาระในการจัดทำบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดทำบัญชีของบริษัทฯ และ ไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้อดังกล่าวตามแบบ ภ.พ.30.2 ในเดือนภาษีถัดจากเดือนสุดท้ายของปี จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีกตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 76/38425

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020