เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/350
วันที่: 14 มกราคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. ขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก ซึ่งได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า
          1. นาย ก. ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ กรมสรรพากร ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ 793/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม 2555 จำนวน 101,903.23 บาท ซึ่งมีผลทำให้เงินที่ได้รับนั้นต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีที่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งๆ ที่มิใช่ความผิดของตน
          2. กรณีดังกล่าว ทำให้นาย ก. มีภาระที่จะต้องเสียภาษีจำนวนมาก จึงยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยแยกเงินได้ที่พึงจะได้รับในแต่ละปีและแยกคำนวณตามปีภาษีนั้นๆ สำหรับปีภาษี 2553 จำนวน 43,403.23 บาท สำหรับปีภาษี 2554 จำนวน 54,000 บาท โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรม และถือเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งของดหรือลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย           กรณีนาย ก. ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ 793/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งมีผลทำให้เงินที่ได้รับนั้นต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปี 2555 แต่เนื่องจากเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ที่นาย ก. ได้รับตกเบิกย้อนหลัง ดังกล่าว เกิดจากการต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบกับมีผู้เข้ารับการประเมินเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในงวดเดียวกัน ซึ่งมิใช่ความผิดของนาย ก. จึงอนุโลมให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2553 ถึงปี 2555 และถือเป็นเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในกำหนดเวลาได้ จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนาย ก. สำหรับปีภาษี 2553 จำนวน 43,403.23 บาท และสำหรับปีภาษี 2554 จำนวน 54,000 บาท ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่นาย ก. ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทำให้นาย ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38427

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020