เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/338
วันที่: 30 มกราคม 2556
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก.และภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมคำนวณและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเป็นยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ที่ยื่นใหม่ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
แนววินิจฉัย           กรณีนาย ก.ได้ยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2555 ด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ภายในกำหนดเวลา โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมคำนวณและเสียภาษี ต่อมาขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการเป็นยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ซึ่งตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภริยาขึ้นใหม่ โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นปีภาษีแรก จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2555 ตามที่ร้องขอได้
เลขตู้: 77/38860

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020