เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : อากรแสตมป์ การปิดอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/499วันที่ : 19 มีนาคม 2541
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการขายพริกขี้หนูป่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02918 วันที่ : 6 มีนาคม 2541
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินประกันสัญญาที่เรียกเก็บจากลูกค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03152วันที่ : 12 มีนาคม 2541
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบลดหนี้เนื่องจากการยกเลิกการขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03385วันที่ : 17 มีนาคม 2541
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิเรียกร้อง
         ในการรับเงินของนิติบุคคลคู่สัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03481วันที่ : 19 มีนาคม 2541
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03822วันที่ : 30 มีนาคม 2541

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020