เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบิดาให้กับบุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5776 วันที่ : 17 มิถุนายน 2558
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5813 วันที่ : 18 มิถุนายน 2558
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5844 วันที่ : 19 มิถุนายน 2558
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5900 วันที่ : 22 มิถุนายน 2558
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5954 วันที่ : 23 มิถุนายน 2558
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีของดหรือลดเงินเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5957 วันที่ : 23 มิถุนายน 2558
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีของดหรือลดเงินเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5958 วันที่ : 23 มิถุนายน 2558
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีและความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6032 วันที่ : 25 มิถุนายน 2558
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียกเว้นภาษีเงินได้จากเงินค่าเช่าบ้าน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6092 วันที่ : 29 มิถุนายน 2558
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6122 วันที่ : 29 มิถุนายน 2558

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020