เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 :3 : 4 : 5
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10677วันที่ : 22 ธันวาคม 2548
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อและขายแม่พิมพ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10678วันที่ : 22 ธันวาคม 2548
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน RMF
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10713วันที่ : 23 ธันวาคม 2548
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10750วันที่ : 23 ธันวาคม 2548
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการลงทุนในตราสารหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10751วันที่ : 23 ธันวาคม 2548
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10761วันที่ : 23 ธันวาคม 2548
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีสัญญาซื้อขายและก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10820วันที่ : 26 ธันวาคม 2548
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10836วันที่ : 27 ธันวาคม 2548
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเครดิตภาษี และการลงรายจ่ายภาษีที่เสียไปในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10858วันที่ : 27 ธันวาคม 2548
40.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของพนักงานอาวุโส
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10859วันที่ : 28 ธันวาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020