เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่ารักษาพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10504วันที่ : 16 ธันวาคม 2548
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10540วันที่ : 19 ธันวาคม 2548
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการฟื้นฟูกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10542วันที่ : 9 ธันวาคม 2548
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10543วันที่ : 19 ธันวาคม 2548
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสำนักกองบรรณาธิการในประเทศไทยของหนังสือพิมพ์ ต่างประเทศจ่ายเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10544วันที่ : 19 ธันวาคม 2548
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผลิตและจำหน่าย BENZALKONIUM CHLORIDE
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10548วันที่ : 19 ธันวาคม 2548
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการและสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10550วันที่ : 19 ธันวาคม 2548
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการระบบสัญญาณ (VOIP)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ/10582วันที่ : 19 ธันวาคม 2548
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10627วันที่ : 20 ธันวาคม 2548
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ในที่ดินของบุคคลอื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10628วันที่ : 20 ธันวาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020