เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
41.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10880วันที่ : 28 ธันวาคม 2548
42.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10905วันที่ : 29 ธันวาคม 2548
43.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเอง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10906วันที่ : 29 ธันวาคม 2548
44.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10914วันที่ : 29 ธันวาคม 2548
45.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีค่าธรรมเนียมการยืมจากการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10946วันที่ : 30 ธันวาคม 2548
46.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอลดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10947วันที่ : 30 ธันวาคม 2548
47.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10949วันที่ : -
47.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าของผู้ประกอบการจดทะเบียนและส่งสินค้าให้ลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค0706/พ./10500วันที่ : 16 ธันวาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020