เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10241วันที่ : 7 ธันวาคม 2548
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้จากการให้บริการของนิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10367วันที่ : 13 ธันวาคม 2548
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกรม ส. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10407วันที่ : 14 ธันวาคม 2548
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10410วันที่ : 14 ธันวาคม 2548
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10421วันที่ : 14 ธันวาคม 2548
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทควบเข้ากัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10422วันที่ : 14 ธันวาคม 2548
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10452วันที่ : 15 ธันวาคม 2548
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหนี้สูญและผลเสียหายก่อนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10453วันที่ : 15 ธันวาคม 2548
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการให้คำปรึกษาของบริษัทประเทศ ญี่ปุ่น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10455วันที่ : 15 ธันวาคม 2548
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : 0706/พ./10502วันที่ : 16 ธันวาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020