เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10135วันที่ : 12 ธันวาคม 2549
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายหุ้นและการลดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10141วันที่ : 12 ธันวาคม 2549
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยกเว้นภาษีจากการโอนที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10225วันที่ : 14 ธันวาคม 2549
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10247วันที่ : 15 ธันวาคม 2549
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้อบ้านแห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10282วันที่ : 15 ธันวาคม 2549
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10333 วันที่ : 18 ธันวาคม 2549
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าหนังสือภาษาอังกฤษ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10459วันที่ : 25 ธันวาคม 2549
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10495 วันที่ : 26 ธันวาคม 2549
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10948วันที่ : 27 ธันวาคม 2549
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/1403วันที่ : 4 ธันวาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020