เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.12)/1310 วันที่ : 15 มิถุนายน 2553
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4258 วันที่ : 17 มิถุนายน 2553
13.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนำที่ดินไปให้เช่า

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4259 วันที่ : 17 มิถุนายน 2553
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และให้บริการแก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4274 วันที่ : 17 มิถุนายน 2553
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการลงลายมือชื่อขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4292 วันที่ : 18 มิถุนายน 2553
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4297 วันที่ : 18 มิถุนายน 2553
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีของมูลนิธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4315 วันที่ : 18 มิถุนายน 2553
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีครูสัญชาติอังกฤษที่เข้ามาสอนในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4317 วันที่ : 18 มิถุนายน 2553
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการขนส่งสินค้า และรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4557 วันที่ : 25 มิถุนายน 2553
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานตามผลกำไรจากการดำเนินงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4606 วันที่ : 28 มิถุนายน 2553

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020