เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8487
วันที่: 26 กันยายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(12) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน สรุป ข้อเท็จจริงว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2554 กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย บุตร คู่สมรส หรือ บิดามารดา หรือบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนสิบห้าเท่าของ บำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี ซึ่งกรมฯ มีความเห็นว่า ระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นการจ่ายบำเหน็จ ตกทอดให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย มีลักษณะเช่นเดียวกับ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่ง เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(12) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงหารือดังนี้
        บำเหน็จตกทอดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ถือเป็นเงินได้พึง ประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(12) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย        1. บำเหน็จพิเศษและบำเหน็จพิเศษตกทอด ที่ส่วนราชการจ่ายให้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(12) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38289

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020