เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7797
วันที่: 3 กันยายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) และมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ในปี 2552 นาย ท. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย มีเงินได้ประเภทเงินเดือนและเงินปันผลใน ประเทศฟินแลนด์ โดยนาย ท. ได้รับเงินเดือน จำนวน 5,730 ยูโร และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 1,510 ยูโร และในปี 2552 นาย ท. ได้โอนเงินจำนวนหนึ่ง (ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นเงินจำนวนเท่าใด) จากบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศฟินแลนด์เข้ามาในประเทศไทย เจ้าพนักงานสรรพากรจึงแนะนำให้นาย ท. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) จากเงินได้ที่โอนเข้ามาในประเทศไทย กล่าวคือ เงินเดือน จำนวน 5,730 ยูโร หรือ 271,199.81 บาท และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 1,510 ยูโร หรือ 72,673.88 บาท แต่นาย ท. โต้แย้งว่า เงินได้ของนาย ท. ที่โอนเข้ามาในประเทศไทยในปี 2552 เป็นเงินได้ของปี พ.ศ. 2552 และก่อนปี พ.ศ. 2552 ซึ่งไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเงินได้ของปีใด บท. จึงขอทราบว่า นาย ท. ต้องนำเงินได้ที่โอนเข้ามาในประเทศไทยในปี2552 ทั้งจำนวนมารวมคำนวณเพื่อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย        เนื่องจากในปี 2552 นาย ท. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร จากประเทศฟินแลนด์ หากนาย ท. นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันกับที่ได้รับเงินได้ นาย ท. ต้องนำเงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทยทั้งจำนวนมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38265

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020