เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./8203
วันที่: 14 กันยายน 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2(2) มาตรา 82(2) และมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        กระทรวงฯ ได้จัดทำข้อตกลงในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท S. เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมรวมจำนวนประมาณ 1,000,000 เครื่อง กระทรวงฯ เข้าใจว่าการที่คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะ เป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ใน ภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การนำเข้าคอมพิวเตอร์ดัง กล่าวจะต้องได้รับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร กระทรวงฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาดำเนิน การ หรือแจ้งขั้นตอนให้กระทรวงฯ ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
แนววินิจฉัย        กระทรวงฯ ในฐานะผู้นำเข้าตามมาตรา 77/1 (11) แห่งประมวลรัษฎากร มี หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (2) และมาตรา 82(2) แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเป็นสินค้าที่ จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การนำเข้าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงจะได้รับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบกับ กรมศุลกากรแล้ว ปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้าลักษณะเป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับ ยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราศุลกากร กระทรวงฯ ในฐานะผู้นำเข้า ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา 82(2) ประกอบกับมาตรา 77/2(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38273

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020