เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8225
วันที่: 17 กันยายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดโครงการดูงานในต่างประเทศของพนักงานที่จะครบวาระเกษียณอายุ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 40(1) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัท อ. (บริษัทฯ) มีการจัดโครงการดูงานในต่างประเทศให้กับพนักงานที่จะ ครบวาระเกษียณอายุเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนการทำงานให้กับองค์กรมาเป็นเวลานาน และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ชีวิตก่อนครบวาระการทำงาน โดยผู้เกษียณอายุจะเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จากค่า ใช้จ่ายที่ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ต่อมา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ได้จัดโครงการดูงาน ณ ประเทศรัสเซียให้กับผู้สูงอายุ โดย เพิ่มกิจกรรมการดูงานสถานีโทรทัศน์ไว้ในกำหนดการเดินทางด้วยและอ้างถึงแผนพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานร่วมกับสื่อต่างประเทศ ซึ่ง ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโครงการดูงานต่างประเทศของผู้เกษียณอายุ จึงขอทราบว่า
        1. โครงการดูงานต่างประเทศของพนักงานที่จะครบเกษียณอายุของ บริษัทฯ ที่จัดเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง ผู้เกษียณอายุจำเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีเงินได้ส่วน นั้นหรือไม่
        2. การปรับเปลี่ยนโครงการตาม 1 และเพิ่มกิจกรรมการดูงานที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ และไม่แจ้งว่าผู้เดินทางเป็นผู้เกษียณอายุจะสามารถเป็นช่องทางให้ผู้เกษียณอายุไม่ต้องรับผิดชอบภาระภาษีเงินได้ในส่วนที่ บริษัทฯ ออกให้หรือไม่
        3. หากการเดินทางตาม 2 มีพนักงานที่ยังไม่ครบวาระเกษียณร่วมเดิน ทางไปด้วยอย่างน้อย 1 คน จะถือว่าเป็นกิจกรรมดูงานปกติของผู้นั้นหรือของผู้เดินทางทั้งหมด ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย        กรณีตาม 1. และ 2. โครงการดูงานต่างประเทศของพนักงานที่จะครบเกษียณ อายุของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และกรณีตาม 3 การส่งพนักงานที่ยังไม่ครบวาระเกษียณร่วมเดินทางไปด้วยอย่างน้อย 1 คน หาก โครงการดูงานต่างประเทศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนการทำงานให้กับองค์กรและเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ก่อนครบวาระการทำงาน ย่อมเข้าลักษณะเป็นสวัสดิการหรือประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากบริษัทฯ ถือเป็นประโยชน์เพิ่มอันเข้าลักษณะ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ พนักงานต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38284

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020