เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8219
วันที่: 17 กันยายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ. 2553)ฯ
ข้อหารือ        กรณีเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงาน อ. ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2 (36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับข้อ 3 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยว กับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้ รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
        1. อ. ได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการเกษียณอายุของพนักงานไว้ 2 กรณี คือ เมื่อพนักงานมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือแสดงความประสงค์จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยพนักงานดังกล่าวได้เข้า เป็นสมาชิกกองทุนฯ และมีอายุสมาชิกในกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริษัทฯ ได้หารือว่า กรณีพนักงานของ อ. ที่แสดงความประสงค์จะ เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และได้รับอนุมัติจาก อ. ให้เกษียณอายุแล้ว โดยพนักงานดังกล่าวได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ และมี อายุสมาชิกในกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานได้รับจากกองทุนฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาหรือไม่เพียงใด
แนววินิจฉัย        กรณี อ. กำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2553 กรณีเกษียณอายุ ไว้ 2 กรณี คือ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และได้รับอนุญาตให้เกษียณอายุได้ ดังนั้น กรณีพนักงานที่เกษียณอายุตามข้อบังคับของ อ. จึงเป็นการสิ้นสุดสมาชิก ภาพของสมาชิกกองทุนฯ ในกรณีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน อ. เพราะเหตุเกษียณอายุ เข้าลักษณะเป็นการเกษียณอายุตามข้อบังคับ ของกองทุนฯ ที่มีอยู่ในเวลาที่ออกจากงาน และหากพนักงานดังกล่าวมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานได้รับจากกองทุนฯ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2 (36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553)ฯ ประกอบกับข้อ 3 (3) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188)ฯ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
เลขตู้: 75/38274

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020