เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./8646
วันที่: 28 กันยายน 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข) ประกอบกับข้อ 2(3) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535ฯ
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการขายไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ (ไข่เหลวฯ) โดยมีกรรมวิธีนำไข่ไก่มาตอกแยกเป็นไข่ขาว ไข่แดง และไข่รวม แล้วนำเข้ากระบวนการลดและเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อควบคุมระดับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ โดยมีลักษณะเป็นไข่เหลวฯ ก่อนบรรจุแกลลอนหรือถุง บริษัทฯ ขอทราบว่า การขายไข่เหลวฯ ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ นำไข่ไก่มาเข้าเครื่องตอกไข่เพื่อแยกเป็น ไข่ขาว ไข่แดง และไข่รวม ซึ่งตามแผนภูมิกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไม่มีการใส่สารปรุงรส สารกันเสีย หรือสารอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน แล้วนำเข้ากระบวนการลดและเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อควบคุมระดับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ก่อนบรรจุแกลลอนหรือถุง โดยไข่เหลวฯ ยังคงมีคุณสมบัติเป็นไข่สด ถือเป็นสินค้าประเภทสัตว์ไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ โดยสภาพของสินค้าดังกล่าวยังไม่ได้แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535 เรื่อง การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 75/38295

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020