เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5221
วันที่: 21 กรกฎาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี ของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) และมาตรา 57 ฉ. แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง ก. และสามี ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2556 สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า นาง ก.และสามี ได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2556 (แบบ ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 โดยนำเงินได้พึงประเมินของสามีมารวมคำนวณและเสียภาษีในนามของนาง ก. และสามีประสงค์จะขอแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเป็นแยกรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน
แนววินิจฉัย           เนื่องจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีและสามีมีหน้าที่ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ยกเว้นเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ภริยามีสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีและได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาขึ้นใหม่ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้สามีและภริยายื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันหรือจะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันหรือจะแยกเสียภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้ โดยการแก้ไขดังกล่าว มีผลใช้บังคับสำหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไป
          ดังนั้น กรณี ก.และสามี ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ฉบับปกติ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้นำเงินได้พึงประเมินของสามีมารวมคำนวณ อาจเกิดจากขาดความเข้าใจและสำคัญผิดในการเลือกวิธีการ ยื่นรายการและเสียภาษีกรณีดังกล่าว จึงอนุมัติให้นาง ก. และสามี เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 77/39181

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020