เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5057
วันที่: 21 กรกฎาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 ทวิ มาตรา 82/3,,มาตรา 86/9, และ มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1.บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทางการค้า ซึ่งใช้ชื่อทางธุรกิจว่า "A" และ "B"
               "A" ประกอบด้วยธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารและที่ดิน ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และธุรกิจให้กู้ยืมเงิน
               ประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขายปลีก ขายส่ง
               บริษัทฯ ได้โอนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขายปลีก ขายส่ง ให้แก่บริษัท ข และถือหุ้นของบริษัท ข ร้อยละ 99.94 ตามแผนปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
               ภายหลังการโอนกิจการ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารและที่ดิน การให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่อาคารและที่ดิน ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ส่วนบริษัท ขประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขายปลีก ขายส่ง และใช้ชื่อธุรกิจทางการค้า "B"
          2. บริษัทฯ หารือดังนี้
               2.1กรณีที่บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการก่อนวันโอนกิจการ และได้นำภาษีซื้อไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต่อมาภายหลัง บริษัทฯ ได้โอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท ข ได้เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ตามมาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเหตุให้ภาษีซื้อที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ จะสามารถออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ให้แก่บริษัท ข ได้หรือไม่
               2.2กรณีที่บริษัทฯ ได้ขายสินค้าหรือให้บริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการก่อนวันโอนกิจการและได้นำภาษีขายไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต่อมาภายหลัง บริษัทฯ ได้โอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท ข ได้เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ตามมาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท ข จะสามารถออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ได้หรือไม่
               2.3กรณีที่บริษัท ข ได้รับโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าสำหรับกิจการที่ได้รับโอนจากบริษัทฯ เมื่อบริษัท ข ชำระหนี้ค่าบริการแก่เจ้าหนี้ดังกล่าว จะต้องหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุชื่อ "ข" เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเจ้าหนี้ทางการค้าสามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปใช้เครดิตภาษีได้ บริษัทฯ เข้าใจถูกต้องหรือไม่
               2.4กรณีที่บริษัทฯ มีลูกหนี้ทางการค้าก่อนวันโอนกิจการ และต่อมาบริษัทฯ ได้โอนกิจการบางส่วน รวมทั้งลูกหนี้ทางการค้าสำหรับกิจการที่โอนให้แก่บริษัท ข การที่ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้บริษัท ข ลูกหนี้จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุชื่อ "ข" เป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และบริษัท ข สามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปใช้เครดิตภาษีได้ บริษัทฯ เข้าใจถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           1.กรณีที่บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการก่อนวันโอนกิจการและได้นำภาษีซื้อไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต่อมาหากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้ภาษีซื้อที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัท ข เป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้น หรือเป็นผู้มีสิทธิได้รับราคาสินค้าหรือบริการที่ลดลงคืน ผู้ประกอบการ (ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ) มีหน้าที่ออกใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัท ข
          2.กรณีที่บริษัทฯ ได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการก่อนวันโอนกิจการ และได้นำภาษีขายไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต่อมาหากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัท ข เป็นผู้ได้รับชำระราคาสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้น หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องคืนราคาสินค้าหรือบริการที่ลดลง บริษัท ข มีหน้าที่ออกใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
          3.กรณีที่บริษัท ข รับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทฯ รวมทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าซึ่งบริษัทฯ ยังมิได้รับรู้รายจ่ายจากบัญชีเจ้าหนี้ดังกล่าวนั้น หากการโอนเจ้าหนี้ทางการค้าเข้าลักษณะเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ตามมาตรา 350 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบริษัท ข ได้ชำระหนี้ค่าบริการให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท ข ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเจ้าหนี้สามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปใช้เครดิตภาษีได้
          4.กรณีที่บริษัทฯ มีลูกหนี้ทางการค้าก่อนวันโอนกิจการซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้รับรู้รายได้จากบัญชีลูกหนี้ดังกล่าว และต่อมาบริษัทฯ ได้โอนกิจการบางส่วน รวมทั้งลูกหนี้ทางการค้าสำหรับกิจการที่โอนให้แก่บริษัท ข หากการโอนลูกหนี้ทางการค้าดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการแปลงหนี้ใหม่ ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ตามมาตรา 349 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้บริษัท ข(เจ้าหนี้) ลูกหนี้ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของ บริษัท ข ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัท ข สามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปใช้เครดิตภาษีได้
เลขตู้: 77/39170

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020