เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4652
วันที่: 3 กรกฎาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง ก. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี2556 รวมคำนวณภาษีกับคู่สมรส นาย ข. โดยแจ้งสถานภาพการสมรสสมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร รวมเป็นเงิน 782,892 บาทมีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจาก เงินสะสม กบข. รวมเป็นเงิน 21,082.50 บาท แต่ได้คำนวณรายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้นเงินสะสม กบข. ผิดพลาด รวมเป็นเงิน 278,059.71 บาท ทำให้มีภาษีที่ชำระไว้ไม่ถูกต้องนาง ก. และ นาย ข. ประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีไว้เดิมเป็นการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย           เนื่องจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีและสามีมีหน้าที่ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ยกเว้นเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ภริยามีสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีและได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาขึ้นใหม่ ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้สามีและภริยายื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันหรือจะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน หรือจะแยกเสียภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ โดยการแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไป
          ดังนั้น กรณีท่านและสามีได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ปี 2556 ฉบับปกติ โดยนำเงินได้ของสามีมารวมคำนวณภาษี อาจเกิดจากความเข้าใจและสำคัญผิดในการเลือกวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีกรณีดังกล่าวจึงอนุมัติให้ท่านและสามี เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 77/39142

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020