เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4711
วันที่: 7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
ข้อหารือ           นางสาว ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุน RMF ทุกปีติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 และได้ระงับการซื้อหน่วยลงทุน RMF ในปี 2553 ถึงปี 2554
          ต่อมาในปี 2555 นางสาว ก. ได้ขายหน่วยลงทุน RMF ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2550 นางสาว ก. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ในปี 2554 นางสาว ก. จึงขอคำแนะนำในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน RMF ดังกล่าว จึงหารือเกี่ยวกับภาระภาษีจากการซื้อและขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
แนววินิจฉัย           กรณีที่นางสาว ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุน RMF ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 ต่อมาในปี 2555 นางสาว ก. ได้ขายหน่วยลงทุน RMF ที่ซื้อไว้ในปี 2546 ถึง 2550 ถือได้ว่า นางสาว ก. ได้ถือหน่วยลงทุน RMF ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันซื้อหน่วยลงทุนฯ ครั้งแรก และซื้อติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนั้น เมื่อในขณะที่ขายหน่วยลงทุน RMF นางสาว ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ นางสาว ก. จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และสำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่นางสาว ก. ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน RMF ดังกล่าว ตามข้อ 2 (55) และ (65) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)ฯ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
เลขตู้: 77/39144

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020