เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4758
วันที่: 8 กรกฎาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ
ข้อหารือ           นาย ก.ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับปีภาษี 2556 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ก.และ ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ มาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2556 (ภ.ง.ด. 90) แยกต่างหากจากกัน ตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต่อมานาย ก.ได้ทราบว่าสามารถนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากรของตัวเอง ไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินของภริยาได้ จึงประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว จากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันเป็นวิธีการรวมยื่นตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากรของนาย ก.ไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินของภริยา
แนววินิจฉัย           กรณีตามข้อเท็จจริงเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน ตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เป็นวิธีการรวมยื่นรายการและเสียภาษี ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากรของนาย ก.ไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินของภริยา จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว นาย ก.และภริยาจึงสามารถยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์
เลขตู้: 77/39150

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020