เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5047
วันที่: 21 กรกฎาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามี และภริยา ราย นาย ป.
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) มาตรา 11 และมาตรา 57 ฉ. แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1.นายป. มีคู่สมรสคือ นาง ศ. ได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2555 (แบบ ภ.ง.ด.91) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 แสดงสถานภาพสมรสมีเงินได้รวมคำนวณภาษี แสดงเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนเงิน 922,410 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 31,547 บาท จากการวิเคราะห์แบบฯ ปรากฏว่า นายป.ฯ มีเงินได้พึงประเมิน จำนวนเงิน 654,210 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 31,547 บาท นางศ.ฯ มีเงินได้พึงประเมิน จำนวนเงิน 268,200 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีภาษีชำระไว้เกิน และขอคืนภาษี 2,926.60 บาท สท. ยุติการคืนเงินเนื่องจากนายป.ฯ คำนวณภาษีไว้ผิดพลาด โดยนำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีมาใช้คนละ 150,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท จึงใช้สิทธิเกินไป 150,000 บาท สท. จึงทำการประเมินภาษีและเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้น 21,625 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มที่คำนวณภายหลัง) ซึ่งนายป.ฯ ได้ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
          2.ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายป.ฯ ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน เป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันเนื่องจากเข้าใจผิดทำให้คำนวณภาษีผิดพลาดและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายรวมถึงการได้รับผลประโยชน์ทางภาษี
แนววินิจฉัย           กรณีนายป.ฯ และภริยา ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ฉบับปกติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยนำเงินได้ของภริยามารวมคำนวณ จากการวิเคราะห์แบบฯ ของสท. ปรากฏว่า นายป.ฯคำนวณภาษีไว้ผิดพลาด จึงทำการประเมินภาษีและเงินเพิ่ม ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลขที่ ภงด 11-05210011-25560617-001-00265 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 จำนวนเงิน 21,625 บาท ซึ่งนายป.ฯ ได้นำเงินภาษีอากรตามการแจ้งการประเมินไปชำระ ณ ที่ว่าการอำเภอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 การเสียภาษีอากรตามการแจ้งการประเมินนั้นให้ถือเป็นอันสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอำเภอได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร
          ดังนั้นการที่นายป.ฯ และภริยา ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตน จึงไม่อาจกระทำได้เนื่องจากนายป.ฯ ได้นำเงินภาษีอากรตามการแจ้งการประเมินไปชำระ ณ ที่ว่าการอำเภอ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้มีการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรดังกล่าวภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร จึงถือว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นอันถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและเป็นอันยุติแล้ว การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.91 จึงไม่สามารถใช้สิทธิขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39169

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020